نظافت منزل

نظافت منزل به صورت کلی یا بخشی از قسمت های منزل

نظافت4 ساعت8 ساعتهر یک ساعت اضافه
نظافتچی آقا75,000 تومان130,000 تومان18,000 تومان
نظافتچی خانم85,000 تومان140,000 تومان20,000 تومان